+48 85 8686 100
+48 85 8686 101
chm@chm.eu

FAQ staże 2018

Czy aby aplikować na staż w ChM mogę wysłać CV?

Jedyną formą brania udziału w procesie rekrutacji jest aplikowanie przez http://chm.eu/kariera/staze/platny-staz lub pracuj.pl. Należy wypełnić formularz aplikacyjny. To będzie podstawą do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Kiedy można ubiegać się o staż w Państwa firmie?

W roku 2018 aplikacje będzie można wypełnić w okresie 5 marca 2018-4 kwietnia 2018.

W jakim czasie odbywają się staże w ChM?

Pełne 3 miesiące. Lipiec-wrzesień 2018.

Czy można odbyć staż poza procesem rekrutacji na staże?

Forma przez nas opracowana jest jedyną możliwością uczestnictwa w stażach dla studentów.

Czy jeśli wysyłałem/am wcześniej swoje dokumenty aplikacyjne to muszę jeszcze raz przechodzić przez proces aplikowania poprzez aplikację staze.chm.eu?

Tak.

Czy w ramach stażu mogę odbyć obowiązkowe praktyki z uczelni, ale chciałbym aby był to okres taki jak obowiązuje na uczelni czyli tylko 1 miesiąc?

W ramach stażu można zaliczyć obowiązkowe praktyki. Natomiast sam staż trwa nieprzerwanie 3 miesiące. Nie ma możliwości skrócenia tego stażu.

Czy między stażystą a ChM będzie podpisana umowa? Czy umowa na podstawie, której będzie odbywać się staż będzie oskładkowana?

Każdemu stażyście proponujemy umowę absolwencką na okres trzech miesięcy. Staż odbywa się od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Umowa absolwencka jest jedynie opodatkowana podatkiem dochodowym, jest wolna od składek społecznych.

Czy zakwaterowanie dla stażystów spoza siedziby pracodawcy jest zagwarantowane?

Zakwaterowanie stażysta powinien zapewnić sobie we własnym zakresie. Firma ewentualnie może nakierować stażystę gdzie można skorzystać z tańszych form zakwaterowania.

Czy finansujecie koszty dojazdu?

Koszty dojazdu na każdym etapie rekrutacji na staż pokrywa kandydat. Również w okresie odbywania stażu koszty dojazdu pokrywa stażysta.

Jakie są szanse na umowę o pracę po upływie stażu?

Program stażowy został stworzony przede wszystkim z myślą znalezienia, wśród najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów, pracowników ChM. Jeśli obie strony będą usatysfakcjonowane wzajemną współpracą w czasie stażu, firma będzie proponować takim stażystom dołączenie do naszego zespołu w ramach nowej umowy – umowy o pracę.

Czy, jeśli studiuję na ostatnim roku studiów licencjackich, mogę aplikować na staż? Czy jako student ostatniego roku studiów mogę ubiegać się o staż w państwa firmie?

Warunkiem ubiegania się o staż jest bycie studentem ostatniego roku studiów. W związku z powyższym w tej sytuacji warunek jest spełniony, aby można było ubiegać się o staż.

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje o stażach w okresie poza rekrutacyjnym?

Na stronie www.chm.eu w zakładce kariera.

Czy staż jest płatny? Jeśli staż jest płatny to na jaką kwotę mogę liczyć?

Tak. W obecnej edycji jest to kwota 1500 zł netto miesięcznie.

Czy po uzupełnieniu aplikacji na staże będę od razu przyjęty?

Złożenie aplikacji jest pierwszym etapem w całym procesie rekrutacji. Należy przejść przez wszystkie etapy rekrutacji.

Czy samo odbycie rozmowy kwalifikacyjnej jest gwarancją możliwości odbycia stażu?

Rozmowa kwalifikacyjna jest ostatnim z etapów rekrutacji na staż. Komisja rekrutacyjna zdecyduje na ich podstawie o zakwalifikowaniu się wybranych osób na staż.

Jakie są etapy rekrutacji na staż?

Zbieranie formularzy aplikacyjnych poprzez stronę staze.chm.eu.

Wybór osób zakwalifikowanych do testu kompetencyjnego.

Napisanie testu kompetencyjnego.

Zakwalifikowanie się na rozmowę kwalifikacyjną na podstawie oceny testu oraz osiągnięć naukowych.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Wybór osób spośród kandydatów, z którymi przeprowadziliśmy rozmowy kwalifikacyjne.

Formalności przygotowujące do stażu.

Staż.

Najlepsi (pracodawca i stażysta będą zgodni co do chęci współpracy) zostaną zatrudnieni na umowę o pracę.

Czy tylko absolwenci mają szansę na staż w firmie?

Zarówno absolwenci (do dwóch lat od ukończenia studiów) jak i studenci ostatniego roku studiów mają jednakową szansę rekrutowania na staż.

Czy będę wiedział/a czy zakwalifikowałem/am się do następnego etapu? Do kiedy dostanę informację o planowanej rozmowie/teście? Kiedy odbędą się rozmowy kwalifikacyjne? Kiedy otrzymam informację o zakwalifikowaniu się bądź niezakwalifikowaniu się na test?

Każda osoba, która aplikuje do nas na każdym z etapów dostaje informacje zwrotną o etapach stażu i jego wynikach. Jeśli dany kandydat zostanie zakwalifikowany do dalszego etapu to o terminie, miejscu i warunkach zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefoniczną.

Jaki jest wymiar czasu pracy dla stażysty?

Staż trwa nieprzerwanie 3 miesiące. Dzienny wymiar czasu pracy wynosi maksymalnie 8 godzin. Tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin. Stażyście przysługuje 5 dni wolnych (płatnych), do wykorzystania przez cały okres stażu.

Czy ubezpieczenie NW jest konieczne dla stażysty? Na jaki okres i w jakiej formie powinno być dostarczone?

Tak, ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdej osoby realizującej staż. Ubezpieczenie powinno obejmować cały okres odbywania stażu np. 1 lipca – 30 września. Studenci zazwyczaj mają takie ubezpieczenie wykupione na uczelni. Wystarczy dostarczyć zaświadczenie z uczelni w tym zakresie.

W jakim dziale mogę odbyć staż?

W następujących działach:

Wydział Produkcji, wyposażony w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie (CNC), gdzie stażysta zapozna się m.in. z obróbką skrawaniem i obróbką plastyczną oraz montażem wyrobów,

Dział Kontroli Jakości, gdzie m.in. będzie możliwość zapoznać się z techniką pomiarową oraz zobaczyć jak funkcjonują laboratoria badawcze,

Dział Naukowy: gdzie m.in. będzie możliwość eksplorowania świata nauki i nowych technologii oraz współuczestniczenia w projektach badawczych,

Dział Technologiczny: gdzie m.in. będzie możliwość zapoznania się z doborem i tworzeniem procesów technologicznych oraz dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowania z wykorzystaniem systemów CAD/CAM,

Dział Badawczo-Rozwojowy, a w nim możliwość asystowania przy projektowaniu nowych wyrobów,

Dział Laboratorium 3D, gdzie będzie możliwość zapoznania się z różnymi technologiami druku i szybkiego prototypowania.

Jeśli jestem absolwentem to muszę sam ubezpieczyć się od NW? Czy firma mnie ubezpieczy?

Firma zapewnia ubezpieczenie.

Czy istnieje możliwość odbycia stażu w innym okresie niż wskazany przez firmę?

Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji programu stażu, także w zakresie okresu w jakim powinien się odbywać, ale tylko w wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach.

Czy są jakieś kryteria wyboru kandydatów do dalszych etapów? Czy muszę spełnić jeszcze dodatkowe warunki oprócz dobrze napisanego testu aby otrzymać staż w Państwa firmie?

Zależy nam przede wszystkim na utalentowanych stażystach mających potencjał rozwoju i pasujących swoimi aspiracjami do naszej organizacji. Tego też będziemy szukać w czasie procesu rekrutacji. Nie łatwo przenieść konkretne kryteria wyboru, ale będziemy pilnować aby proces ten był, na ile to możliwe, obiektywny.

Jakie są kryteria zakwalifikowania do etapu testu kompetencyjnego?

Kwalifikacja do testu kompetencyjnego będzie się odbywać na podstawie informacji zawartych w aplikacji. Będziemy oceniać zgodność kierunku i specjalizacji studiów z naszymi oczekiwaniami. Będziemy brać pod uwagę aktywność akademicką kandydatów (uzyskane nagrody, staże, działalność w kołach naukowych i innych organizacjach, publikacje), jak również aktywność na innych polach (wolontariat, doświadczenia zawodowe). Tego typu informacje powinny się zawrzeć w aplikacji, jeżeli kandydat chce podnieść swoje szanse.

Jakie są kryteria przejścia do etapu rozmów kwalifikacyjnych?

Dobry wynik w teście kompetencyjnym jest podstawą do przejścia do etapu rozmów kwalifikacyjnych. Sam test jest raczej nietypowy i w związku z tym jego wyniki mogą być niejednoznaczne. Dlatego też nie jest jedynym kryterium przejścia do następnego etapu - będziemy brać także pod uwagę ogólną ocenę kandydata/tki wynikającą z informacji zawartych w aplikacji.

Czy jest możliwość wglądu do testu lub otrzymania informacji o ilości zdobytych punktów na teście?

Nie przewidujemy możliwości późniejszego wglądu do testów. Test ma nietypową strukturę, a jego wynik może być niejednoznaczny. Oferujemy zatem jedynie informację o przybliżonym wyników w teście (np. w centylach). Nie przewidujemy też procedury odwoławczej w przypadku zakwestionowania wyników przez kandydata/tkę.

Czy test jest jedynym kryterium przyjęcia na staż?

Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata/tki na staż zapada po zakończeniu etapu rozmów kwalifikacyjnych. Wynik z testu jest jednym z kryteriów, obok ogólnej oceny z aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej. Najważniejszym elementem oceny pozostaje rozmowa kwalifikacyjna.

Czy będę mógł/mogła się dowiedzieć na które pytanie odpowiedziałem/odpowiedziałam dobrze lub źle i czy jest jakiś próg punktowy, aby się zakwalifikować dalej?

Test zawiera bardzo różnorodne pytania z wielu dziedzin, w zależności od działu, którym interesuje się kandydat/-ka. Test ma formę pytanie jedynie zamkniętych, ze względu na formułę testu przez aplikację. Część będzie przede wszystkim okazją do wykazania się inwencją lub sprytem. Własna inwencja lub ponadprzeciętna znajomość tematu będą równie istotne jak ogólny wynik punktowy, więc nie przewidujemy żadnego progu punktowego, który gwarantowałby zakwalifikowanie się do dalszego etapu.

Czy przewidujecie Państwo możliwość wglądu osobistego lub drogą mailową do napisanego testu?

Napisane testy nie będą udostępniane w żadnej formie.

Czy jest taka możliwość, iż osoby z niższą punktacją mogą przejść do dalszych etapów rekrutacji niż osoby z wyższą punktacją? Co o tym decyduje?

Tak. Punktowy wynik z testu nie jest jedynym kryterium. O przejściu do dalszych etapów decyduje także ocena ogólna kandydata.

Co powinienem/powinnam podszkolić aby współpracować z Państwem w przyszłości? Co było moją słabą, a co mocną stroną?

Przy okazji rozmowy kwalifikacyjnej staramy się na bieżąco udzielać informacji zwrotnej, także odnośnie mocnych i słabszych stron kandydata/tki (w nasze ocenie). Osoby, którym nie udało się zakwalifikować na staż, zapraszamy za rok, o ile uważają, że są w stanie przejść lepiej proces kwalifikacji.

Jakie będą pytania na teście?

Test będzie podzielony na części dotyczące poszczególnych działów. Dokładamy starań aby pytania w teście były różnorodne. Część z nich będzie dotyczyć wiedzy z danego obszaru, nie koniecznie jednak objętej programem nauczania. Inne mogą dotyczyć różnych zagadnień związanych z wyrobami medycznymi lub też będą dotyczyć tzw. wiedzy ogólnej.

Czy jak odpowiem na pytania tylko ze swojej dziedziny to mogę mieć szansę na dostanie się na staż?

Tak. Jeżeli te odpowiedzi będą bardziej trafne niż innych kandydatów. Będziemy jednak zachęcać, aby pochylić się także nad pytaniami z innych dziedzin. Trafne odpowiedzi poza swoją dziedziną będą robić szczególnie dobre wrażenie na oceniających.

Czy jeśli nie będę mógł/mogła w danym terminie przyjechać na test będę mógł/ mogła się umówić na indywidualne spotkanie?

W zasadzie nie przewidujemy możliwości pisania testu w innym terminie. Ewentualne wyjątki zachowujemy na bardzo nietypowe sytuacje i będą dotyczyć jednostkowych przypadków.

Czy jeśli wybiorę określony dział i okaże się że nie pasuję do żadnego z nich to nie mam już szansy na staż? Czy pracodawca na podstawie oceny formularza, moich osiągnieć, bądź napisanego testu zaproponuję mi staż w dziale, którego nie wybrałem/am, a być może bardziej bym pasował/a niż do tych które wybrałem/am?

W procesie kwalifikowania na staż kierujemy się preferencjami deklarowanymi przez kandydata/tkę. Dopuszczamy jednak możliwość proponowania kandydatom stażu w zakresie innym niż deklarowany, np. w przypadku gdyby ilość miejsc w danym dziale została wyczerpana, bądź profil kandydata/tki zdaje się pasować lepiej w innym dziale. W każdym przypadku decyzja czy zaakceptuje zaproponowany staż, należy do zakwalifikowanego kandydata/tki.

Z kim mogę się skontaktować jeśli będą trudności z aplikowaniem?

Prosimy o kontakt telefoniczny 85 86 86 111 (Dział Kadr) bądź mailowy na adres praca@chm.eu.

 

sendApplication

Stellenangebote